De pagina wordt geladen...

Wij vinden uw
privacy belangrijk

NLDC B.V. vindt uw privacy belangrijk en daarom vinden wij dat u goed moet kunnen nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet voor welk doel NLDC B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven als bedoeld in artikel 2:24b BW (hierna tezamen: “NLDC”) persoonsgegevens verwerken en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Verwerking van gegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens die u op onze website (https://www.nl-dc.com/) invoert of die u op een andere wijze aan ons/ door ons ingeschakelde derden verstrekt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

– gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van de NLDC Datacenter diensten;
– gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u met ons contact opneemt op info@nl-dc.com;
– informatie die wij verzamelen met behulp van cookies;
– aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media, websites of diensten van derden;

Persoonsgegevens die wij verwerken

NLDC B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze persoonsgegevens verwerken we automatisch:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Serviceprovider waarmee u toegang hebt

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens datacenter:
– Videobeeld 4 weken
– Betredingsgegevens 6 maanden

Persoonsgegevens contract:
Zolang deze noodzakelijk zijn voor de contractrelatie (het oorspronkelijke doel voor het verwerken van de gegevens), daarna worden deze verwijderd

Persoonsgegevens websites (cookies):
– Tracking cookie: 14 maanden
– YouTube cookie: 8 maanden
– Consent cookie: 1 jaar

Gebruik van informatie

Uw persoonlijke informatie zal uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van:

  • de realisatie, beheer en exploitatie van de NLDC Datacenter diensten (door NLDC zelf als de hiervoor door NLDC ingeschakelde derden);
  • de (potentiele) dienstverlening (door derden) over het Datacenter van NLDC;
  • het aan u kunnen aanbieden van gepersonaliseerde content of voor het opnemen van contact met u voor het informeren over diensten over de Datacenter dienst van NLDC die interessant voor u zouden kunnen zijn;
  • anderszins, indien daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Direct marketing.

NLDC kan u van tijd tot tijd op de hoogte houden van ontwikkelingen en diensten van NLDC Datacenters. Als u niet langer elektronische commerciële berichten van NLDC wenst te ontvangen, kunt u dat te allen tijde aangeven via een link in de ontvangen e-mail.
Mocht u niet langer geadresseerde post wensen te ontvangen dan kunt u dit op elk moment aan ons doorgeven door een bericht te sturen naar het correspondentieadres van NLDC.

Correspondentieadres NLDC B.V.

Serviceteam NLDC

Fokkerweg 300 gebouw 59

1438 AN Oude Meer

info@nl-dc.com

Inzage, correctie en verwijdering.

U heeft altijd de mogelijkheid om aan NLDC te vragen welke persoonsgegevens met betrekking tot u in het gegevensbestand van NLDC zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar het correspondentie adres van NLDC.

Wanneer u van mening bent dat persoonsgegevens niet (langer) juist dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, kunt u NLDC verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar het correspondentieadres van NLDC.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, verbetering of verwijdering, door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NLDC B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen?

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit “privacy statement” of indien u van mening bent dat er met uw belangen geen rekening is gehouden, laat dit dan weten door een bericht te sturen naar het correspondentieadres van NLDC.

Wijzigingen in het privacy statement.

NLDC behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Indien het privacy statement wordt gewijzigd, zullen wij de revisiedatum bovenaan deze pagina aanpassen.

Ja, ik wil teruggebeld worden